நுட்பவியல் பயிலரங்கு

சந்திப்பு

தமிழ்க் கணிமைப் பயனர் குழுச் சந்திப்பு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்

 • நாள்:

  ஆகத்து 29, 2016

 • இடம்:

  ஆசிரியர் கல்வி கழகம்

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயங்குனர்)

உள்ளடக்கம்

தமிழ் கணிமை பயனர் குழு ஆசிரியர் கல்வி கழகத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

 • SHARE: