தமிழ்த் தொழில் நுட்ப
பட்டறை

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம்-செடிக் ஏற்பாட்டில் மலேசிய ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழக
விரிவுரைஞர்களுக்கான தமிழ்த் தொழில் நுட்ப பட்டறை

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்-செடிக்

 • நாள்:

  மார்ச் 25, 2016

 • இடம்:

  சிலாங்கூர் பெட்டாலிங் சயா, கிரச்தல் கிராவ்ன் தங்கும் விடுதி

பயிற்றுனர்கள்

 1. சி.ம இளந்தமிழ் (மலேசியா உத்தமம் தலைவர்)
 2. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)

உள்ளடக்கம்

இணையக் கருவிகள்

 • SHARE: