தமிழில் தொழில்நுட்ப
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக் மற்றும் பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகத்தின் தமிழ்ப் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் தமிழில் தொழில்நுட்ப பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம், செடிக் மற்றும்
  பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகம்

 • நாள்:

  சூன் 24, 2016

 • இடம்:

  பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி

பயிற்றுனர்

திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம்  திட்ட இயக்குநர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 • SHARE: