பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம்-செடிக் ஏற்பாட்டில் மலேசிய ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழக
விரிவுரைஞர்களுக்கான தமிழ்த் தொழில் நுட்ப பட்டறை

  • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

    மலேசிய உத்தமம்-செடிக்

  • நாள்:

    மார்ச் 25, 2016

  • இடம்:

    சிலாங்கூர் பெட்டாலிங் சயா, கிரச்தல் கிராவ்ன் தங்கும் விடுதி

Trainers

1.Mr.Elanttamil (Chairman of INFITT Malaysia)

2. Mr.Mugelan Murugan (Project Director of INFITT Malaysia)

உள்ளடக்கம்

Internet Tools

  • SHARE: